Privacybeleid


        I.            Definities

Beheerder, wij, ons – Devapo Sp. z o. o. met statutaire zetel te Warschau, Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warschau, ingeschreven in het Ondernemersregister van het Nationale Gerechtsregister door de Districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau, in de Commerciële Afdeling Warschau XIII van het Nationale Gerechtsregister onder nr. 0000762836, NIP: 5213850305, REGON: 382047422

Privacybeleid – dit beleid

AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot herroeping van Richtlijn 95/46/EG.

Website – een website die is ondergebracht op het adres https://www.devapo.io/

Gebruiker, u – elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt of gebruik maakt van één of meer diensten of functionaliteiten die in het Privacybeleid worden beschreven.

1.      Gebruik van de Website

De persoonsgegevens van alle personen die de Website gebruiken (inclusief het IP-adres of andere identificatiegegevens en informatie die via cookies of andere soortgelijke technologieën worden verzameld) worden door de Beheerder verwerkt:

 • voor het verlenen van elektronische diensten aan Gebruikers in het kader van het verstrekken van content die is verzameld op de Website, inclusief via de blog – hierbij is de rechtsgrondslag voor verwerking de noodzaak van verwerking ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (Artikel 6.1. b AVG)
 • voor analytische en statistische doeleinden – in dat geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6.1. f AVG), bestaande uit het uitvoeren van analyses van de activiteit van de Gebruikers en hun voorkeuren om de gebruikte functionaliteiten en de geleverde diensten te verbeteren
 • om eventueel aanspraken te maken en te doen gelden of zich tegen aanspraken te verdedigen – de rechtsgrondslag voor de verwerking is het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6.1. f AVG), bestaande uit de bescherming van zijn rechten
 • voor marketingdoeleinden door de Beheerder en andere entiteiten – meer informatie vindt u hieronder in het vervolg van het Privacybeleid.

De activiteit van de Gebruiker op de Website, inclusief zijn persoonsgegevens, wordt geregistreerd in systeemlogs (d.w.z. in een speciaal computerprogramma dat wordt gebruikt om een chronologisch dossier op te slaan met informatie over gebeurtenissen en activiteiten die betrekking hebben op het IT-systeem dat door de Beheerder wordt gebruikt om diensten te verlenen).  De in de logs verzamelde informatie wordt hoofdzakelijk verwerkt voor doeleinden die verband houden met de dienstverlening. De Beheerder verwerkt ze ook voor technische en administratieve doeleinden, om de veiligheid van het IT-systeem te waarborgen en het systeem te beheren, alsmede voor analytische en statistische doeleinden – in dit verband is de rechtsgrondslag voor de verwerking het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6.1. f AVG). 

2.      Marketing

De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers om marketingactiviteiten uit te voeren die kunnen bestaan uit:

 • het tonen van marketinginhoud die aansluit bij de interesses van de Gebruiker
 • het verzenden van e-mailberichten over interessante aanbiedingen of content, die in sommige gevallen commerciële informatie bevatten (nieuwsbriefdienst)
 • het uitvoeren van andere soorten analytische en statistische activiteiten, ook met betrekking tot direct marketing van goederen en diensten (verzending van commerciële informatie via elektronische middelen en telemarketingactiviteiten).

Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten maakt de Beheerder in sommige gevallen gebruik van profilering. Profilering maakt een betere afstemming mogelijk van de getoonde inhoud op de individuele voorkeuren en interesses van de Gebruiker.

Nieuwsbrief

Het abonneren op de nieuwsbrief gaat gepaard met de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker.  Het verstrekken van gegevens die als verplicht zijn gemarkeerd is vereist om de aanvraag voor de nieuwsbriefdienst te accepteren en af te handelen. De persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • de verzenddienst van de nieuwsbrief uit te voeren – de rechtsgrondslag voor verwerking is de noodzaak van verwerking voor de uitvoering van het contract (Artikel 6.1. b AVG)
 • marketing content naar de Gebruiker te versturen als onderdeel van de nieuwsbrief – de rechtsgrondslag voor verwerking, inclusief het gebruik van profilering, is het gerechtvaardigd belang van de Beheerder (Artikel 6.1. f AVG) in samenhang met de toestemming om de nieuwsbrief te ontvangene newsletter
 • analytische en statistische doeleinden – de rechtsgrondslag voor verwerking is het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6.1. f AVG), bestaande uit het uitvoeren van analyses van de activiteit van Gebruikers op de Website ter verbetering van de gebruikte functionaliteiten
 • eventueel aanspraken te constateren en te doen gelden of zich tegen aanspraken te verdedigen – de rechtsgrondslag voor de verwerking is het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6.1. f AVG), bestaande uit de bescherming van zijn rechten

3.      Contactformulier

Om via het op de Website beschikbare formulier contact op te nemen met de Beheerder dient u de daarin vermelde gegevens te verstrekken. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar als u dit niet doet zal het niet mogelijk zijn een bericht te sturen via het formulier (u hoeft geen telefoonnummer op te geven, maar dat zou onze onderlinge communicatie kunnen verbeteren). De persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • communicatie met de Gebruiker, behandeling van zijn verzoek inclusief het beantwoorden van het bericht – de rechtsgrondslag voor verwerking is het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6.1. f AVG); in het kader van optioneel verstrekte gegevens is toestemming de rechtsgrondslag voor verwerking (Artikel 6.1. a AVG)
 • eventueel aanspraken te constateren en te doen gelden of zich tegen aanspraken te verdedigen – de rechtsgrondslag voor de verwerking is het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6.1. f AVG), bestaande uit de bescherming van zijn rechten.

In de regel verwerken wij uw gegevens totdat onze communicatie met u stopt, tenzij de wet ons verplicht deze gegevens langer te verwerken of wij deze langer bewaren in geval van mogelijke aanspraken, gedurende de wettelijk bepaalde verjaringstermijn, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek.

4.      Contact via telefoon of e-mail

U kunt via telefoon of e-mail contact opnemen met de Beheerder. De Beheerder gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend om de in een e-mail of tijdens een telefoongesprek gestelde vragen van de Gebruiker te beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6.1. f AVG. Het gerechtvaardigd belang dat de Beheerder nastreeft vloeit voort uit de bereidheid om uw vragen te beantwoorden.

De Beheerder zal de gegevens verwerken tot het einde van de zaak, welke betreft het onderwerp van een onderzoek naar of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens. Na het verstrijken van de aangegeven termijnen bewaren wij persoonsgegevens indien de Beheerder daartoe op grond van de wet verplicht is gedurende de in deze bepalingen genoemde periode, ofwel om rechtmatige belangen na te streven gedurende de verjaringstermijn van aanspraken.  Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het beantwoorden van vragen.

5.      Profielen op de sociale netwerken Facebook en LinkedIn

De Beheerder heeft openbare profielen op de sociale netwerken Facebook en LinkedIn. Daarom verwerkt het de gegevens die bezoekers van deze profielen achterlaten (o.a. reacties, likes, online ID’s).  De persoonsgegevens van dergelijke personen worden verwerkt:

 • om hen in staat te stellen actief te zijn op hun profielen
 • om de profielen doeltreffend te beheren, door informatie te verstrekken aan de gebruikers van het portaal over initiatieven en andere activiteiten van de Beheerder en in verband met promotie van verschillende soorten evenementen, diensten en producten
 • voor statistische en analytische doeleinden
 • anderzijds kunnen ze worden verwerkt met het oog op het doen gelden van aanspraken en het zich verdedigen tegen aanspraken.

De rechtsgrondslag voor de persoonsgegevensverwerking is het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6(1)(f) van de AVG), bestaande uit het promoten van het merk van de Beheerder en het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde diensten, alsmede het eventueel doen gelden van aanspraken en verdediging tegen aanspraken.

6.      Werving

Persoonsgegevens worden verwerkt:

 • indien de voorkeur voor de arbeidsvorm wordt gegeven aan een arbeidsovereenkomst – om de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de wet in verband met het arbeidsproces, waaronder in de eerste plaats de Arbeidswet – de rechtsgrondslag voor de verwerking is de wettelijke verplichting die op de Beheerder rust (Artikel 6.1. c AVG in verband met de bepalingen van het arbeidsrecht)
 • indien de voorkeur voor de arbeidsvorm wordt gegeven aan een civielrechtelijke overeenkomst – ter uitvoering van het wervingsproces – de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens in de sollicitatiedocumenten is het handelen vóór het sluiten van de overeenkomst op verzoek van de betrokkene (Artikel 6.1. b AVG)
 • voor de uitvoering van het wervingsproces in het kader van gegevens die niet vereist zijn door de wet of door de Beheerder, alsmede ten behoeve van toekomstige wervingsprocessen – de rechtsgrondslag voor de verwerking is toestemming (Artikel 6.1. a AVG)
 • om de kwalificaties en vaardigheden van de sollicitant te verifiëren en de samenwerkingsvoorwaarden te bepalen – de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6.1. f AVG). Het legitieme belang van de Beheerder is het beoordelen van sollicitanten voor een baan en het bepalen van de voorwaarden voor mogelijke samenwerking
 • om eventuele aanspraken te maken of te doen gelden door de Beheerder of zich tegen aanspraken te verdedigen die zijn gericht tegen de Beheerder – de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6.1. f AVG)

In het kader van wervingsprocessen mogen persoonsgegevens (bijv. in een cv) alleen worden overgedragen voor zover de bepalingen van het arbeidsrecht dat toestaan. Als de ingediende sollicitaties aanvullende gegevens bevatten die verder gaan dan de bepalingen van het arbeidsrecht wordt de verwerking ervan gebaseerd op de toestemming van de sollicitant (Artikel 6.1. a AVG).

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

1. met het oog op de werving voor de functie waarop uw sollicitatie betrekking heeft: gedurende de periode die nodig is om het wervingsproces uit te voeren en een sollicitant te selecteren, en vervolgens gedurende een periode van 4 maanden indien de Beheerder het wervingsproces om enigerlei reden moet herhalen, maar niet langer dan gedurende een periode van 1 jaar vanaf de indiening van de sollicitatie; 

2. voor andere, soortgelijke functies: gedurende een periode van 2 jaar vanaf de indiening van de sollicitatie, indien u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op toekomstige wervingen.

In geval van een positief wervingsresultaat verwerken wij uw persoonsgegevens verder op basis van de regels en termijnen van gegevensverwerking voor werknemers die na indiensttreding aan u worden verstrekt.

    III.            Gebruik van cookies en andere technologieën – Cookiebeleid

Cookies

Cookies en webopslagtechnologieën die lokale- en sessie-opslag mogelijk maken (“cookies”) maken het voor u gemakkelijker om te interageren met onze website. Dit zijn doorgaans kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser op uw apparaat worden gedownload wanneer u onze website bezoekt. Wij plaatsen ook cookies op uw apparaat wanneer u interactie heeft met websitetechnologieën van derden, zoals pixels, die wij voor reclamedoeleinden op onze website integreren. 

Hieronder vindt u informatie over het gebruik van deze technologieën en over hoe u de cookie-instellingen aan uw voorkeuren kunt aanpassen.

Alle cookies worden onderverdeeld op basis van de tijd waarvoor ze in de browser van de gebruiker zijn geïnstalleerd als: 

 • Sessie – dit is tijdelijke informatie die in het browsergeheugen wordt opgeslagen tot het einde van de browsersessie, d.w.z. tot deze wordt afgesloten. Ze zijn nodig voor de juiste werking van sommige functionaliteiten.
 • Persistent – Persistente bestanden worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode die kan variëren op grond van het type bestand. U kunt deze cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Soorten cookies

Devapo en zijn partners gebruiken verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun functie en doel. Deze cookies worden verder beschreven in dit cookiebeleid en kunnen hier worden beheerd:

Cookie-instellingen

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website functioneel te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde onderdelen van de website te faciliteren. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren. Voor het gebruik van noodzakelijke cookies is uw toestemming niet nodig.

Deze cookies kunnen niet worden gedeactiveerd/uitgeschakeld door gebruik te maken van één van de functies op deze website. Onze rechtsgrondslag voor het gebruik van deze cookies is Art. 6.1(f) van de AVG, ons legitieme belang om de Website aan u te leveren.

Voorkeuren

Voorkeurscookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die van invloed is op de manier waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waar u zich bevindt.

Onze rechtsgrondslag op het moment dat wij deze Cookies gebruiken is de toestemming die u ons heeft gegeven, (Art. 6.1(a) AVG). U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken

Statistieken

Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Onze rechtsgrondslag op het moment dat wij deze Cookies gebruiken is de toestemming die u ons heeft gegeven, (Art. 6.1(a) AVG). U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Marketing

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers van verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

Onze rechtsgrondslag op het moment dat wij deze Cookies gebruiken is de toestemming die u ons heeft gegeven, (Art. 6.1(a) AVG). U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Gebruikte cookies

Gedetailleerde informatie over de door de Beheerder gebruikte cookies vindt u hier:

Noodzakelijk (7) 

Noodzakelijke cookies helpen een website functioneel te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde onderdelen van de website te faciliteren. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

NaamAanbiederDoelVerval-datumType
_grecaptcha devapo.ioDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapportages over het gebruik van hun website mogelijk te maken.PersistentHTML
_GRECAPTCHA google.comDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapportages over het gebruik van hun website mogelijk te maken.179 dagenHTTP
rc::a google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapportages over het gebruik van hun website mogelijk te maken.PersistentHTML
rc::bgoogle.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.SessionHTML
rc::cgoogle.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.SessionHTML
rc::d-15#google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.PersistentHTML
test_cookie doubleclick.netWordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 dagHTTP

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die van invloed is op de manier waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waar u zich bevindt.

NaamAanbiederDoelVerval-datumType
wp-wpml_current_language
devapo.io
Duidt de landcode aan die wordt berekend op basis van het IP-adres van de gebruiker. Dient ter bepaling van de taal die gebruikt moet worden voor de bezoeker.
SessieHTTP

Statistieken (11)

Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVerval-datumType
_gadevapo.ioRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP 
_gatdevapo.ioWordt gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te regelen.1 dagHTTP 
_gid
devapo.ioRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP 
_hjAbsoluteSessionInProgress devapo.ioDeze cookie wordt gebruikt om te tellen hoe vaak een website door verschillende bezoekers is bezocht – dit gebeurt door de bezoeker een ID toe te kennen zodat de bezoeker niet tweemaal wordt geregistreerd.1 dagHTTP 
_hjFirstSeendevapo.ioDeze cookie wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker de website eerder heeft bezocht of dat het gaat om een nieuwe bezoeker op de website.1 dagHTTP 
_hjIncludedInPageviewSample devapo.ioWordt gebruikt om na te gaan of de navigatie en interacties van de gebruiker zijn opgenomen in de gegevensanalyse van de website.1 dagHTTP 

_hjIncludedInSessionSample 
devapo.ioRegistreert gegevens over het website-gedrag van bezoekers. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en website optimalisatie.1 dagHTTP 
_hjRecordingLastActivity  devapo.ioStelt een unieke ID in voor de sessie. Hiermee kan de website gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen voor statistische doeleinden.SessieHTML
_hjSession_# devapo.ioVerzamelt statistieken over de bezoeken van de bezoeker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen. 1 dagHTTP 
_hjSessionUser_# devapo.ioVerzamelt statistieken over de bezoeken van de bezoeker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen.1 jaarHTTP 
hjViewportId devapo.ioStelt een unieke ID in voor de sessie. Dit maakt het mogelijk voor de website om gegevens te verkrijgen over bezoekersgedrag voor statistische doeleinden. SessieHTML

Marketing (8)

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers van verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamAanbiederDoel Verval-datumType
_fbp  devapo.ioWordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time biedingen van externe adverteerders. 3 mnd HTTP 
_gcl_au devapo.ioWordt gebruikt door Google AdSense voor het experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun diensten gebruiken.3 mnd HTTP 
_hjRecordingEnabled
devapo.ioDeze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de advertentierelevantie te optimaliseren door bezoekersgegevens van meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt gewoonlijk verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling.SessieHTML
ads/ga-audiencesgoogle.com Wordt gebruikt door Google AdWords om bezoekers aan te trekken die waarschijnlijk zullen veranderen in klanten op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.SessiePixel
frfacebook.comWordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time biedingen van externe adverteerders.3 mndHTTP 
IDEdoubleclick.net Wordt door Google DoubleClick gebruikt ter registratie en rapportage van de acties van de websitegebruiker na weergave van of klikken op één van de advertenties van de adverteerder, met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker voor te stellen.1 jaarHTTP 
pagead/1p-user-list/#google.com Houdt bij of de gebruiker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de gebruiker tussen websites navigeert. Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingsvergoedingen tussen websites.SessiePixel
Trfacebook.comWordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time biedingen van externe adverteerders.SessiePixel

First party cookies en third party cookies

First party cookies zijn cookies die Devapo op de website plaatst die u op dat moment bezoekt en waarmee u interactie heeft wanneer u onze Websites gebruikt.


Onze Website kan ook inhoud van andere websites bevatten die hun eigen cookies kunnen plaatsen. Deze cookies worden ingesteld door iemand anders dan Devapo. Deze derde partijen kunnen cookies plaatsen terwijl u onze Website bezoekt en kunnen zo informatie ontvangen, zoals het feit dat u onze Website hebt geladen. Voor meer informatie over het gebruik van deze cookies door deze partijen dient u de websites van deze derden te bezoeken. 

Cookie-instellingen beheren

U kunt de cookie-instellingen op onze website beheren – inschakelen/uitschakelen en verwijderen – door middel van bovenstaande functies, maar ook door uw browserinstellingen te wijzigen. Met de meeste browsers kunt u uw cookies beheren door ofwel alle cookies te accepteren of te weigeren, ofwel door alleen bepaalde soorten cookies te accepteren. De procedure voor het beheren en verwijderen van cookies vindt u meestal in de geïntegreerde helpfunctie van uw browser.

Als u besluit cookies te weigeren waarvoor uw voorafgaande toestemming is vereist, zullen wij dergelijke cookies niet gebruiken. Als u besluit de eerder aan ons verleende toestemming in te trekken zullen wij de betreffende cookies niet meer gebruiken en deze verwijderen (als het gaat om first party cookies). De intrekking van de toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken. Cookies van derden kunnen we niet verwijderen. Indien u alle cookies van derden wilt verwijderen dient u dit via uw eigen browserinstellingen te doen.

   IV.            Termijn van verwerking van persoonsgegevens

De periode van gegevensverwerking door de Beheerder is afhankelijk van het soort dienstverlening en het doel van de verwerking. Doorgaans worden de gegevens verwerkt voor de duur van de levering van de dienst of de uitvoering van de bestelling, totdat de toestemming wordt ingetrokken of een doeltreffend bezwaar tegen de gegevensverwerking wordt ingediend in gevallen waarin de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking het legitieme belang van de Beheerder betreft. De periode van gegevensverwerking kan worden verlengd indien de verwerking noodzakelijk is voor het maken en doen gelden van eventuele aanspraken of ter verdediging tegen aanspraken, en na deze periode alleen in het geval en in de mate waarin dit wettelijk vereist is. Na het verstrijken van de verwerkingstermijn worden de gegevens onherroepelijk gewist of geanonimiseerd.

     V.            Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden die ons ondersteunen bij het leveren van de aangeboden diensten, o.a. leveranciers en partners:

 • technologiegerelateerde diensten (bijvoorbeeld ondersteuning voor onze Website)
 • marketing- en reclamediensten
 • logistieke, transport- en leveringsdiensten
 • juridische diensten
 • andere diensten die verband houden met de omgang met de Gebruiker, de klant.

Wij delen alleen persoonsgegevens met onze leveranciers en partners als deze hen in staat stellen diensten aan ons te verlenen en we eisen van hen de handhaving van de vertrouwelijkheid en veiligheid van informatie. Wij controleren tevens of zij adequate maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bovendien kunnen de persoonsgegevens van de Gebruiker worden bekendgemaakt aan entiteiten die bevoegd zijn om ze te verkrijgen op basis van de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld toezichthoudende autoriteiten, wetshandhavingsautoriteiten of rechtbanken.

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan derde landen, d.w.z. aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), op basis van:

 • door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen – Artikel 46.2. c AVG
 • een besluit van de Europese Commissie waarin een adequaat beschermingsniveau wordt vastgelegd – Artikel 45.1. AVG

   VI.            Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft:

 • Recht op toegang (Artikel 15 AVG), d.w.z. informatie opvragen bij de Beheerder over de verwerking van hun persoonsgegevens, d.w.z. bevestigen of de persoonsgegevens van de persoon op wie zij betrekking hebben worden verwerkt. Indien gegevens over een persoon worden verwerkt heeft deze recht op inzage, op een kopie van deze gegevens en op de volgende informatie: over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, informatie over de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden verstrekt, over de periode van gegevensopslag of de criteria voor de vaststelling daarvan, over de rechten van de persoon in verband met de verwerking van zijn persoonsgegevens, over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, over de bron van de persoonsgegevens indien deze niet rechtstreeks van de betrokkene zijn verkregen en over profilering en geautomatiseerde verwerking van besluiten.
 • Recht op rectificatie (Artikel 16 AVG), d.w.z.  indien een persoon zich ervan bewust wordt dat zijn door de Beheerder verwerkte persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, heeft hij het recht om te verzoeken tot onmiddellijke rectificatie of aanvulling van deze gegevens.
 • Recht om vergeten te worden / Recht om te worden gewist (Artikel 17 AVG), d.w.z., kan verzoeken om verwijdering van zijn persoonsgegevens, waarbij,  indien de persoon heeft ingestemd met de verwerking van persoonsgegevens, het verzoek om verwijdering hetzelfde effect heeft als intrekking van de toestemming
 • Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG), d.w.z. om te verzoeken tot stopzetting van de verwerking met uitzondering van de opslag ervan, in situaties waarin:

a. de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist

b. de betrokkene de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder betwist

c. de Beheerder de gegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokkene deze nodig heeft om zijn aanspraken te maken, uit te oefenen of te verdedigen; 

d. de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar door de Beheerder is erkend.

 • Recht op overdracht van gegevens (Artikel 20 AVG), d.w.z. het recht om persoonsgegevens te ontvangen die aan de Beheerder ter beschikking zijn gesteld in een gestructureerde vorm, voor algemeen gebruik, leesbaar voor een bepaald apparaat, zodat deze rechtstreeks kunnen worden overgedragen aan een andere entiteit, indien dit technisch mogelijk is.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (Artikel 21 AVG), dat wil zeggen het recht van de betrokkene om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met direct marketing van producten en diensten, alsmede andere marketingactiviteiten die door de Beheerder via e-mail of SMS worden uitgevoerd). Het bezwaar leidt niet tot verwijdering van de gegevens, maar alleen tot stopzetting van het gebruik ervan voor de verwerking voor marketingdoeleinden door de Beheerder.
 • Recht op herroeping van de toestemming, hetgeen betekent dat in gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, de betrokkene het recht heeft de voor verwerkingsdoeleinden verleende toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd tot het moment dat de toestemming wordt ingetrokken
 • Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Indien de betrokkene van mening is dat de gegevens onrechtmatig worden verwerkt, heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

VII.            Contact met ons

U kunt contact met ons opnemen:

 • Per briefwisseling: Aleje Jerozolimskie 100, 05-077 Warschau, Polen
 • Per e-mail: contact@devapo.io

VIII.           Wijzigingen in het Privacybeleid

De bepalingen van het Privacybeleid kunnen gewijzigd of geüpdatet worden, daarom raden wij u aan de wijzigingen regelmatig in de gaten te houden. Wij zullen u over wijzigingen of toevoegingen informeren door relevante informatie op de Website te plaatsen.

Laatst bewerkt: 14-10-2022